ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณะกรรมทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,15:50  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,15:49  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายวีระยุทธ ไตรยมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:17  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:16  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายอนุสรณ์ กฤษ์บางพลัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:16  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายสมพงษ์ สรีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:15  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชยุตรา สามิลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:14  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับดีมาก ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงเพชร โชคทรัพย์ทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:13  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับดีมาก ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:13  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี แก้วศรีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:12  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..