คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินธิรา วงศ์พุฒ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา วงค์โสภา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเทียบทอง หนองเเคน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ท่าหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย ศิริทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา กาดำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลสตรี สีดา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอัษฎาวุธ ศรีช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัฏดา เจริญชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร วงศ์กันหา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชยา สมภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราลักษณ์ คะเซ็นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร กุลโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณศิริธร กุลโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ฑีฆะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันธิยา สายทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐศิลป์ นราสุขบุณยดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเณริศา เสนน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรักษิตา โคตรบรรดิษ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีราพร บุตรสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระพงษ์ พิมพ์กาล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา หันชะนา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ ภูมิภาค
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิตชดา สังขะวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฌัชชาพร บ้งพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2