กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษฎา สุดพาห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาวสาวคณินณัช กลิ่นหอม
ครู คศ.3

นางนรียา อู่แก้ว
ครู คศ.3

นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ สมตัว
ครู คศ.3

นายสนทยา บ้งพรม
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ กฤษ์บางพลัด
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
ครู คศ.2

นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ สรีเลิศ
ครู คศ.2

นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง
ครู คศ.1

นางชัชชญา เอกศิริ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์
ครู คศ.1

นายกมล ธรณี
ครู คศ.1

นายสิทธิพันธุ์ โสมเกษตรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวหัทยา สัตย์สูง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรริสา อยู่สิน
ครูผู้ช่วย

นายแสงทอง เหล่าสิงห์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0868662488

นางสาวศศิธร รอบรู้
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0922799790

นางสาวอินทิรา สัตยากูล
ครูอัตราจ้าง