กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาวสาวคณินณััช กลิ่นหอม
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย จำเริญ
ครู คศ.3

นายกฤษฎา สุดพาห์
ครู คศ.3

นายวัฒนชัย คงยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนริทร์รัตน์ อู่แก้ว
ครู คศ.3

นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ สมตัว
ครู คศ.3

นายสนทยา บ้งพรม
ครู คศ.2

นายศุภวิชญ์ จันสุตะ
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
พนักงานราชการ