กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนชัย คงยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกฤษฎา สุดพาห์
ครู คศ.3

นาวสาวคณินณััช กลิ่นหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางนริทร์รัตน์ อู่แก้ว
ครู คศ.3

นางจารุณี แก้วศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางทิพวรรณ สมตัว
ครู คศ.3

นายสนทยา บ้งพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
ครู คศ.1

นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร ธรรมเที่ยง
ครูผู้ช่วย

นางชัชชญา เอกศิริ
ครูผู้ช่วย

นายกมล ถวิลรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ ทองแสน
พนักงานราชการ