กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นายคูณ ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
ครูผู้ช่วย

นายภิญโญ ทองไข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0942898220

นายธีระพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า