กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นายคูณ ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
ครูผู้ช่วย

นายภิญโญ ทองไข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธีระพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า