กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3

นายคูณ ศรีเมือง
ครู คศ.3

นายภิญโญ ทองไข
ครูอัตราจ้าง