กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย สายใจ
ครู คศ.3

นายคูณ ศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
ครูผู้ช่วย

นายภิญโญ ทองไข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายธีระพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า