ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

     เดิมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร มีชื่อว่า  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่ให้เปิดเป็นเอกเทศเนื่องจากกรมสามัญศึกษายังขาดงบประมาณ ในวันแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียนจำนวน  45  คน  ซึ่งมีนายรังสรรค์  คำวัน ครูตรี ทำหน้าที่แทนครูใหญ่  และนายศักดา  นันทรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร  เป็นครูช่วยทำการสอนโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองบ้านโพธิ์ไทรเป็นสถานที่เรียน วันที่ 14 พฤษภาคม  2519  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาบ้านโพธิ์ไทรแยกออกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ตั้งชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร   โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  "พ.พ." และชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 2 หลัง
  ปี พ.ศ. 2520  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายกริช  เถาว์โท  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   นายรังสรรค์  คำวัน ซึ่งขอตัวมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ชั่วคราวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปีงบประมาณนี้ได้รับงบประมาณหมวดก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1,153,000 บาท และบ้านพักครูจำนวน  1 หลัง วันที่ 17 มกราคม 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสำรอง  สุกปลั่ง มาดำรงตำแหน่งแทน     นายกริช  เถาว์โท  ซึ่งมีครูทั้งหมด 12 คน  นักการภารโรงจำนวน 3 คน
ปีการศึกษา 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเวียงชัย  กัลยา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช2. รุ่น 3)   และปีการศึกษา  2531 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2531  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายรักษา  ศรีภา  ดำรงตำแหน่งแทนนายเวียงชัย  กัลยา  ซึ่งได้เสียชีวิตลง
ปีการศึกษา 2532   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้เปิดโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สาขาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารขึ้นในเขตตำบลสำโรง
ปีการศึกษา 2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ  อุทธา  ดำรงตำแหน่งแทนนายรักษา  ศรีภา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ปีการศึกษา 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้แต่งตั้งให้นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  แทนนายบัญญัติ  อุทธา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้แต่งตั้งให้นายศิวฤทธิ์    
สุตะพันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทน นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 
2554  กศจ.อุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้ นายพนมเทพ สังขะวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมี นายบุญะธรรม กล้าหาญ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน