วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูมีความเป็นมืออาชีพ รู้อนุรักษ์ ทรัพยากรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

ปรัชญาโรงเรียน ประจำโรงเรียน

" รู้หน้าที่  มีวิชา  ก้าวหน้าไกล "