ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา (ว3
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา (ว30246) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ สมตัว
ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี แก้วศรีทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาทเชื้อไวรัโควิด 2019
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรคนใหม่
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.1
สำหรับสมัครเรียน ชั้น ม1 และ ม4 ปีการศึกษา 2563
 
ลิ้งค์สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

http://gg.gg/iwp5a


ลิ้งค์สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://gg.gg/iwp7y

16 ม.ค. 2563 วันครู ประจำปี 2563 โดย สมาคมครู อำเภอโพธิ์ไทร
กำหนดการวันครู
06.00น.  ทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีบุญเรือง
08.00น.  ลงทะเบียนร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร และชมนิทรรศการครูดีเด่น
08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูปมาถึงบริเวณงาน
09.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
              (นายอำเภอโพธิ์ไทร)
- พิธีการสงฆ์นำสวดมนต์ไหว้พระและ
อาราธนาศีล(นายอุทัย  บุญทา)
- ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าว 
รายงาน (นายเริงชัย  ทองทัพ)     
- ประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติ ตามรายการที่กำหนด
- ประธานในพิธีอ่านสารวันครู
- ประกอบพิธีรำลึกบูรพาจารย์
- กล่าว โองการอัญเชิญบูรพาจารย์
 (นายอุทัย  บุญทา)
- ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวด           
คำฉันท์  (นายสัญญา โสภา)     
- นำเชิญชวนสงบนิ่ง 1 นาที
 (นายสำราญ  สังขวัน)
- ครูอาวุโสประจำการนำกล่าวคำ        
ปฏิญาณตน  (นายสำราญ  สังขวัน)
- พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคล
- ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัย           
ไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์       เดินทางกลับ
- มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้ประกอบพิธีบูรพาจารย์
- ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยให้โอวาท
- หน่วยงาน พบเพื่อนครู

12.00 น.   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษาแขก              
                ผู้มีเกียรติ ทุกสังกัดร่วมรับประทาน
                อาหารและกิจกรรมนันทนาการ            
                ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

13.00 น.    การแข่งขันกีฬา
สายที่1 เครือข่ายที่ 12 พบกับ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร       สายที่2 เครือข่ายที่ 13  พบกับเครือข่ายที่ 14

ประเภทกีฬา วอลเลย์ฯ ชาย/หญิง และฟุตบอล ชาย/หญิง
18.00 น.  กิจกรรมภาคกลางคืน          
18.30 น.  พิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการภาคกลางคืน
หมายเหตุ  :  การแต่งกายชุดสุภาพ

14 พ.ย. 2562 เปิดสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2662
นายเขมราฐ ขัมภรัตน์  นายอำเภอโพธิ์ไทร ให้เกียรติเป็นประทานในพิธีเปิดป้ายสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง  โรงเรียนโพธิืไทรพิทยาคาร 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 62 โรงเรียนปลอดขยะ

รางวัลระดับประเทศ ปี62 โรงเรียนปลอดขยะ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 5
"นิเทศสัญจร" ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
วันที่ 19 มิ.ย. 62
รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบระดับชาตติ จาก นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพม.29 นายพิทยา ไชยมงคล
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ  ส่งผลให้ผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นอันดับที่ 1 และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศิกษาธิการ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ 17 มกราคม 62
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ "คุรุสดุดี"
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) ประจำปี 2561  ณ สำนักงานครุสภา กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันครูอำเภอโพธิ์ไทร
สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่  https://www.facebook.com/phosaipit.school

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 นายบุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะกรรมการประเมิน "การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย" ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวสุพัตรา สุดหล้า, ว่าที่ ร.ต.ญาดา  ปลายเนตร และนางสาวพรทิพา  ฉัตรานุภาพ
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕ รับนโยบายจากท่าน ผอ.พิทยา ไชยมงคล
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕ รับนโยบายจากท่าน ผอ.พิทยา  ไชยมงคล ผอ.สพม. ๒๙ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง 
อำเภอเขมราฐ​

ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงอำเภอโพธิ์ไ
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕   รับนโยบายจากท่าน  ผอ.พิทยา  ไชยมงคล ผอ.สพม. ๒๙ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ​


ยินดีต้อรับ ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
กิจกรรมอ่านออก – เขียนได้
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับภาค
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนเขมราฐพิยาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
กิจกรรมโครงการอบรมจริยคุณ นำคุณธรรมสู่ห้องเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
ในวันที่  26  กรกฎาคม 2561  โดย นายพนมเทพ  สังขะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ เช่น ตอบคำถามเกี่ยวกับนางในวรรณคดี ประวัติบุคคลสำคัญ
การแสดงละคร เป็นต้น
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับจังหวัด
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา