เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโพธิ์ไทรพิทยาคาร

          พวกเราชาโพธิ์ไททรพิทาคาร  ส่งเสริมงานหารายได้ในเวลา

การเกษตรและการกีฬา  เสริมคุณค่าของเราชาวโพธิ์ไทร  สามัคคีมีวินัยใจกลาแกร่ง

ดังเป็นแดนแหล่งการศึกษา  เชิดชูเกีรติสถาบันให้วัฒนาหวังก้าวหน้าเพื่ออุดมการณ์

          วิชาารส่งเสริมคุณค่า  ให้พัฒนา  ให้การศึกษา  เทคโนโลยีเรานี้นมา

สร้างปัญญา  สร้างศรัทธา  ก้าวหน้าไกล

          พวกเราชาวแสด-ดำ  นั้นกล้าหาญ  สถาบันการศึกษาสง่าศรี  รู้หน้าที่  มีวิชา

สามัคคี  เราน้องพี่ร่วมใจร่วมพัฒนา

 

                                                                                           คำร้อง : นางพยุงศรี  เขียวดี

                                                                                           ทำนอง : นายภัควัฒน์  ภูอาจ