กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณปรียา คนฉลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ครู คศ.2

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.1

นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี ขุมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา โสดา