กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณปรียา คนฉลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ครู คศ.2

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวนารีรัตน์ แก้วประทุม
ครู คศ.1

นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา โสดา