กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.3

นางภคมน หลักคำ
ครู คศ.3

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ
ครู คศ.2

นางสาวเมธินี ขุมกลาง
ครู คศ.1

นางสาวจิณห์วรา กาลปลูก
พนักงานราชการ