กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณปรียา คนฉลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2

นางสาวนารีรัตน์ แก้วประทุม
ครู คศ.1

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา โสดา