กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ครู คศ.2

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.1

นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี ขุมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ