กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพชรอุบล ผลพันธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมณีรัตน์ สมรักษ์
ครู คศ.3

นางณิตฐิญาณันท์ เลาหวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางณัฐชยา เจริญสุข
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ
ครู คศ.2

นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ครู คศ.1

นางสาวเมธินี ขุมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินตรา กาลปลูก
พนักงานราชการ