กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชา เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสันติ มุสิกา
ครู คศ.3

นางสาวพัชยา อูปแก้ว
ครูอัตราจ้าง