กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฐพร กลิ่นหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแว่นแก้ว ผิวขำ
ครู คศ.3

นางดวงนพร ทองเถาว์
ครู คศ.3

นางสุภัทรา ไชยสัตย์
ครู คศ.3

นางสาวลัดดาวัลย์ วรรธณสุทธิ
ครู คศ.3

นางทิพาพร ทองแสน
ครู คศ.3

นายไชยา นาคสุด
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา สามิลา
ครู คศ.1

นางสาวขวัญข้าว สมศรี
พนักงานราชการ