กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแว่นแก้ว ผิวขำ
ครู คศ.3

นายไชยา นาคสุด
ครู คศ.3

นางทิพาพร ทองแสน
ครู คศ.3

นางดวงนพร ทองเถาว์
ครู คศ.3

นางสาวชยุตรา สามิลา
ครู คศ.3

นางเขมทอง จรรยาเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร งอมสงัด
ครู คศ.2

นายพงศกร ลักษณะฉาย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัจฉรา ทาบุดดา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สุดหล้า
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล มุสิกสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญข้าว สมศรี
พนักงานราชการ