พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

          1. พัฒนารูปแบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชู คุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา
           3. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสํานึก
           4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
           5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
           6. ส่งเสริมความเป็นไทยการอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
           7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


เป้าประสงค์

             ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการตามมาตรฐานสากล มีความเป็นไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คติธรรมของโรงเรียน  ทนโต  เสฎโฐ  มนุสเสสุ  (ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐสุด)     
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    ล้ำหน้าทางวิชาการ
อัตลักษณ์ของนักเรียน     วินัยเด่น เน้นการมีส่วนร่วม