การเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach
แนวทางการจัดทำรายงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น “Coach”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.91 KB
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (Instruction Design)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
การประชุมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) ด้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.82 KB
สื่อการนิเทศ เรื่อง การดำเนินงานตามการติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.76 KB