กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัศนีน์ ทองไชย
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัช เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางนฤมล สุวรรณกูฎ
ครู คศ.3

นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
พนักงานราชการ