กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัศนีน์ ทองไชย
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัช เพชรพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางนฤมล สุวรรณกูฎ
ครู คศ.3

นายทศพล สังขวัน
ครู คศ.1

นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพวงเพชร โชคทรพย์ทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวญาดา ปลายเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
พนักงานราชการ

นายธนากร ไตรษร
ครูวิกฤต