กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัช เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางนฤมล สุวรรณกูฎ
ครู คศ.3

นายทศพล สังขวัน
ครู คศ.1

นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ พันลำภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายอรรศจรรย์ เหล่ามา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพวงเพชร โชคทรัพย์ทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวญาดา ปลายเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญาภรณ์ คงเจริญ
พนักงานราชการ

นายธนากร ไตรษร
ครูวิกฤต