กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจงรัก เพ็งจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวมณีนุช มั่นยืน
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สังกะสี
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา กุดเป่ง
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ ไตรยมูล
ครู คศ.1

นางสาวนิรันดร์ โสรส
ครูผู้ช่วย