กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงค์นิตย์ ประทุมชาติ
ครู คศ.2

นางสาวจงรัก เพ็งจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวมณีนุช มั่นยืน
ครู คศ.1

นางสาววาสนา สังกะสี
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา กุดเป่ง
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ ไตรยมูล
ครู คศ.1

นางสาวมัณฑนา องอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิรันดร์ โสรส
ครูผู้ช่วย