กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกำชัย โตสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงค์นิตย์ ประทุมชาติ
ครู คศ.2

นางสาวจงรัก เพ็งจันทร์
ครู คศ.3

นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ครู คศ.3

นางสาวมณีนุช มั่นยืน
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา กุดเป่ง
ครู คศ.1