กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรงค์ศักดิ์ นางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ครู คศ.3

นางปราณี เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางพิมพ์ภัทร พาโยธี
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม
ครู คศ.1

นายสมยศ เชื่อจำพร
พนักงานราชการ