กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ศักดิ์ นางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ครู คศ.3

นางปราณี เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางพิมพ์ภัทร พาโยธี
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ กฤษ์บางพลัด
ครู คศ.3

นายถนอมศักดิ์ ทองทับ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายแสงทอง เหล่าสิงห์
พนักงานราชการ

นายสมยศ เชื่อจำพร
พนักงานราชการ

นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม
ครู คศ.1