กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ศักดิ์ นางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ครู คศ.3

นางปราณี เพชรพันธ์
ครู คศ.3

นางพิมพ์ภัทร พาโยธี
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ กฤษ์บางพลัด
ครู คศ.3

นายแสงทอง เหล่าสิงห์
พนักงานราชการ

นายสมยศ เชื่อจำพร
พนักงานราชการ