ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง              การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                        เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อผู้วิจัย             ทัศนีย์  ทองไชย

บทคัดย่อ ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการ 7 ขั้นตอน
ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการ 7 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นางสาวชยุตรา สามิลา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่ทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 แผน 8 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ มี
ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.38 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.79 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำ งามล้ำภาษาไทย รายวิชา ท33
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำ งามล้ำภาษาไทย     รายวิชา ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้รายงาน   นางเพชรอุบล  ผลพันธิน  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29
วิจัย การพัฒนาความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 4
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา (ว3
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา (ว30246) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ สมตัว
ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี แก้วศรีทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาทเชื้อไวรัโควิด 2019
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรคนใหม่
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.1
สำหรับสมัครเรียน ชั้น ม1 และ ม4 ปีการศึกษา 2563
 
ลิ้งค์สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

http://gg.gg/iwp5a


ลิ้งค์สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://gg.gg/iwp7y

16 ม.ค. 2563 วันครู ประจำปี 2563 โดย สมาคมครู อำเภอโพธิ์ไทร
กำหนดการวันครู
06.00น.  ทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีบุญเรือง
08.00น.  ลงทะเบียนร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร และชมนิทรรศการครูดีเด่น
08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูปมาถึงบริเวณงาน
09.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
              (นายอำเภอโพธิ์ไทร)
- พิธีการสงฆ์นำสวดมนต์ไหว้พระและ
อาราธนาศีล(นายอุทัย  บุญทา)
- ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าว 
รายงาน (นายเริงชัย  ทองทัพ)     
- ประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติ ตามรายการที่กำหนด
- ประธานในพิธีอ่านสารวันครู
- ประกอบพิธีรำลึกบูรพาจารย์
- กล่าว โองการอัญเชิญบูรพาจารย์
 (นายอุทัย  บุญทา)
- ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวด           
คำฉันท์  (นายสัญญา โสภา)     
- นำเชิญชวนสงบนิ่ง 1 นาที
 (นายสำราญ  สังขวัน)
- ครูอาวุโสประจำการนำกล่าวคำ        
ปฏิญาณตน  (นายสำราญ  สังขวัน)
- พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคล
- ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัย           
ไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์       เดินทางกลับ
- มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้ประกอบพิธีบูรพาจารย์
- ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยให้โอวาท
- หน่วยงาน พบเพื่อนครู

12.00 น.   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษาแขก              
                ผู้มีเกียรติ ทุกสังกัดร่วมรับประทาน
                อาหารและกิจกรรมนันทนาการ            
                ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

13.00 น.    การแข่งขันกีฬา
สายที่1 เครือข่ายที่ 12 พบกับ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร       สายที่2 เครือข่ายที่ 13  พบกับเครือข่ายที่ 14

ประเภทกีฬา วอลเลย์ฯ ชาย/หญิง และฟุตบอล ชาย/หญิง
18.00 น.  กิจกรรมภาคกลางคืน          
18.30 น.  พิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการภาคกลางคืน
หมายเหตุ  :  การแต่งกายชุดสุภาพ

14 พ.ย. 2562 เปิดสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2662
นายเขมราฐ ขัมภรัตน์  นายอำเภอโพธิ์ไทร ให้เกียรติเป็นประทานในพิธีเปิดป้ายสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง  โรงเรียนโพธิืไทรพิทยาคาร 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 62 โรงเรียนปลอดขยะ

รางวัลระดับประเทศ ปี62 โรงเรียนปลอดขยะ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 5
"นิเทศสัญจร" ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
วันที่ 19 มิ.ย. 62
รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบระดับชาตติ จาก นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพม.29 นายพิทยา ไชยมงคล
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ  ส่งผลให้ผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นอันดับที่ 1 และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศิกษาธิการ
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ 17 มกราคม 62
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ "คุรุสดุดี"
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) ประจำปี 2561  ณ สำนักงานครุสภา กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันครูอำเภอโพธิ์ไทร
สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่  https://www.facebook.com/phosaipit.school

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 นายบุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะกรรมการประเมิน "การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย" ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวสุพัตรา สุดหล้า, ว่าที่ ร.ต.ญาดา  ปลายเนตร และนางสาวพรทิพา  ฉัตรานุภาพ
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕ รับนโยบายจากท่าน ผอ.พิทยา ไชยมงคล
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕ รับนโยบายจากท่าน ผอ.พิทยา  ไชยมงคล ผอ.สพม. ๒๙ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง 
อำเภอเขมราฐ​

ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงอำเภอโพธิ์ไ
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕   รับนโยบายจากท่าน  ผอ.พิทยา  ไชยมงคล ผอ.สพม. ๒๙ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒
 ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ​


ยินดีต้อรับ ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
กิจกรรมอ่านออก – เขียนได้
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับภาค
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9