กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561


วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๗ พ.. ๒๕๖๑

- คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- จัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

- คำสั่งมอบหมายการสอน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

- งานการจัดการเรียนการสอน

- งานการจัดการเรียนการสอน

 

๗ พ.. ๒๕๖๑

-ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

๙ พ.. ๒๕๖๑

-ปฐมนิเทศ  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ภาคเรียนที ๑/๒๕๖๑

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

๑๐-๑๑ พ.. ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายสายใยใหม่ ลูกโพธิ์ไทร จิตใจงาม นักเรียน ม. ๑ และ ม.๔

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

๑๔ พ.. ๒๕๖๑

วันพืชมงคล

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

วันหยุด

๑๕ พ.. ๒๕๖๑

เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ม.๑-๖

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

 

๒๘ พ..- มิ.ย.๒๕๖๑

-นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้อง และดำเนินการสอบแก้ตัว    ครั้งที่๑

- ทะเบียน วัดผลและประเมินผล

- ครูประจำวิชา

 

๒๙ พ.. ๒๕๖๑

วันวิสาขบูชา

 

วันหยุด

๓๑ พ.. ๒๕๖๑

- วันงดสูบบุหรี่โลก

- สรุปการมาเรียน  ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียน 

  ชั้น ม.๑-ม.๖ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑

- งานยาเสพติด

- งานการจัดการเรียนการสอน

 

๑๔ มิ. ย. ๒๕๖๑

- กิจกรรมวันไหว้ครู

- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

- ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ วิชา

ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)

- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ ๑ (เค้าโครงร่างการวิจัย) ๑ เรื่อง       ต่อ ๑ ภาคเรียน

- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน

- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ

 

- ครู-บุคลากรทาง การศึกษาทุกคน

- หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

๑๙ มิ. ย. ๒๕๖๑

- ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

- งานวัดผล และประเมินผล

 

๒๖ มิ.. ๒๕๖๑

- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- วันสุนทรภู่

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- กลุ่มสาระภาษาไทย

 

๒๖ มิ..- ๗ ก.ค. ๒๕๖๑

-นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว             ครั้งที่ ๒

-ครูประจำวิชา

-งานวัดผล

 

๒๙ มิ..๒๕๖๑

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.๑-๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

- กิจกรรม ๕ ส

-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานจัดการเรียนการสอน

 

- งานอาคารสถานที่

 

๒๕ มิ.ย.- ๓๑ก.ค.๒๕๖๑

ครูผู้สอนกรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ลงในระบบ SGS

- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

- งานวัดผล

 

๓ ก.. ๒๕๖๑

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งช่าติ

- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๖ ก.. ๒๕๖๑

- หัวหน้ากลุ่มสาระรับข้อสอบที่อนุมัติแล้วที่แผนกวัดผลและส่งคืนครูประจำวิชาเพื่อทำข้อสอบ

- หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

๙ ก.ค. ๒๕๖๑

- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอนครั้งที่ ๑

- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอนครั้งที่ ๑

- หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

-๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑

-สำรวจเวลาเรียน ๘๑% ครั้งที่ ๑

- ตรวจร่างข้อสอบ

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ

- งานวัดผล

- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ

- งานวัดผล

 

๑๖-๒๐ ก.. ๒๕๖๑

 

-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค

- งานวัดผล

- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

๒๓-๒๗ ก.. ๒๕๖๑

สอบกลางภาคเรียนที่  /๒๕๖๑

-ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

 

๓๐ ก.. ๒๕๖๑

หยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

 

วันหยุด

๓๑ ก.. ๒๕๖๑

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

- นิเทศการสอน

 

- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น             ม.๑-๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

- กิจกรรม ๕ ส

-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานจัดการเรียนการสอน

 

- งานอาคารสถานที่

 

๑๓ ส.. ๒๕๖๑

- หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 

วันหยุด

๑๓-๑๗ ส.. ๒๕๖๑

- สัปดาห

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,10:36   อ่าน 76 ครั้ง