กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
7 พ.ค. 2561 - คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
- จัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561
- คำสั่งมอบหมายการสอน  ภาคเรียนที่ 1/2561
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- งานการจัดการเรียนการสอน
- งานการจัดการเรียนการสอน
 
7 พ.ค. 2561 -ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561  - ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
9 พ.ค. 2561 -ปฐมนิเทศ  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที 1/2561 - ครู-บุคลากรทาง การศึกษาทุกคน  
10-11 พ.ค. 2561 กิจกรรมเข้าค่ายสายใยใหม่ ลูกโพธิ์ไทร จิตใจงาม นักเรียน ม. 1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
14 พ.ค. 2561 วันพืชมงคล   วันหยุด
15 พ.ค. 2561 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ม.1-6
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
 
28 พ.ค.- 8 มิ.ย.2561 -นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้อง และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่1 - ทะเบียน วัดผลและประเมินผล
- ครูประจำวิชา
 
29 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา   วันหยุด
31 พ.ค. 2561 - วันงดสูบบุหรี่โลก
- สรุปการมาเรียน  ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียน 
  ชั้น ม.1-ม.6 เดือนพฤษภาคม  2561
 
- งานยาเสพติด
- งานการจัดการเรียนการสอน
 
14 มิ. ย. 2561 - กิจกรรมวันไหว้ครู
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
15 มิ.ย. 2561 - ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชาครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2561
- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)
- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 1 (เค้าโครงร่างการวิจัย) 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน
- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
- ครู-บุคลากรทาง การศึกษาทุกคน
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
19 มิ. ย. 2561 - ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค
-หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
- งานวัดผล และประเมินผล
 
26 มิ.ย. 2561 - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- วันสุนทรภู่
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
- กลุ่มสาระภาษาไทย
 
26 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2561 -นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 -ครูประจำวิชา
-งานวัดผล
 
29 มิ.ย.2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
25 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2561 ครูผู้สอนกรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ลงในระบบ SGS - ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- งานวัดผล
 
 
3 ก.ค. 2561 - วันสถาปนาลูกเสือแห่งช่าติ - หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
6 ก.ค. 2561 - หัวหน้ากลุ่มสาระรับข้อสอบที่อนุมัติแล้วที่แผนกวัดผลและส่งคืนครูประจำวิชาเพื่อทำข้อสอบ - หัวหน้ากลุ่มสาระ  
9 ก.ค. 2561 - ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอนครั้งที่ 1
- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอนครั้งที่ 1
- หัวหน้ากลุ่มสาระ  
9-13 ก.ค. 2561 -สำรวจเวลาเรียน 81% ครั้งที่ 1
- ตรวจร่างข้อสอบ
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
- งานวัดผล
- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ
- งานวัดผล
 
16-20 ก.ค. 2561
 
-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
- งานวัดผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
23-27 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่  1/2561 -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
30 ก.ค. 2561 หยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10   วันหยุด
31 ก.ค. 2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
13 ส.ค. 2561 - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ   วันหยุด
13-17 ส.ค. 2561 - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 -31 ส.ค.2561 - ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2 (ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน) 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน
- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอน ครั้งที่ 2
- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอน ครั้งที่ 2
- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
31 ส.ค. 2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
3-7 ก.ย. 2561 - สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค
- สำรวจเวลาเรียน  80 % ครั้งที่ 2
- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
- งานวัดผล
- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ
 
7 ก.ย. 2561 โครงการนำเสนอผลงานนักเรียนและเวทีศักยภาพผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
10-14 ก.ย. 2561 - แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
- ยื่นคำร้องขอมีสิทธ์สอบปลายภาค
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
- งานวัดผล
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
14 ก.ย. 2561 - ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
- ส่งแบบประเมินกิจกรรม
- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- งานวัดผล
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
24-28ก.ย.2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
1 ส.ค. -5 ต.ค. 2561 ครูผู้สอนกรอกคะแนนเก็บหลังกลางภาคและคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/2561  ลงในโปรแกรม SGS - ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- งานวัดผล
 
5 ต.ค. 2561 - หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรณคต รัชกาลที่ 9   วันหยุด
16 ต.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
- คณะครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน
  ม. 1- ม.6
-ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
17 ต.ค. 2561 - ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. 1- ม.6 ในรูปไฟล์
Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ครูประจำวิชา
 
20 ต.ค. 2561 - อนุมัติผลการเรียน
- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
- ผู้อำนวยการ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
23 ต.ค. 2561 วันปิยะมหาราช   วันหยุด
24 ต.ค. 2561 - ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
- โครงสร้างรายวิชาทุกรายวิชาที่สอน กิจกรรม ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร)
- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 1 (เค้าโครงร่างการวิจัย) 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน
- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
29 ต.ค. 2561 - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. 1- ม.6 ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ครูประจำวิชา
 
29 ต.ค.- 2 พ.ย. 2561 - นักเรียนทุกระดับยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ครูประจำวิชา
 
31 ต.ค. 2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
27 พ.ย. 2561 - ครูประจำวิชาแจ้งรายวิชาที่จะขออนุญาตสอบใน / นอกตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
- เตรียมข้อมูลจัดทำตารางสอบกลางภาค
-หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
- งานวัดผล และประเมินผล
 
30 พ.ย. 2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
3- 7 ธ.ค. 2561 -นักเรียนทุกระดับชั้นยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-สำรวจเวลาเรียน 80% ครั้งที่ 1
- ตรวจร่างข้อสอบ
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
-ครูประจำวิชา
-งานวัดผล
- งานวัดผล
- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ
- งานวัดผล
 
5 ธ.ค. 2561 วันพ่อแห่งชาติ   วันหยุด
10 ธ.ค. 2561 วันรัฐธรรมนูญ   วันหยุด
10-14 ธ.ค. 2561
 
-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
-เตรียมสอบวัดผลกลางภาค
- งานวัดผล
 
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
19-21 ธ.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่  2/2561 -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
25-28 ธ.ค. 2561 กีฬาสีภายใน -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
28 ธ.ค. 2561 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
7-11 ม.ค. 2562 - ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
- ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2 (ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน) 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายวิชาที่สอน
- ส่งวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งการวิเคราะห์ผู้เรียนทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกรายวิชาที่สอน
- ส่งทะเบียนพัฒนาสื่อการสอน ครั้งที่ 2
- ส่งทะเบียนการใช้สื่อการสอน ครั้งที่ 2
- โดยหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่ฝ่ายวิชาการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
31 ม.ค. 2562 - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- นิเทศการสอน
 
- สรุปการมาเรียน ขาดเรียน  หลบเรียนของนักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- กิจกรรม 5 ส
-รองฯกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานจัดการเรียนการสอน
 
- งานอาคารสถานที่
 
 
2-8 ก.พ. 2562 - สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค
- สำรวจเวลาเรียน  80 % ครั้งที่ 2
- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
- งานวัดผล
- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ
 
2-3 มี.ค.2562 สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 - คณะกรรมการตามคำสั่ง  
  เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
11-15 ก.พ.  2562 - ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
- ส่งแบบประเมินกิจกรรม
- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- งานวัดผล
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
18-22 ก.พ.  2562
 
-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
-เตรียมสอบวัดผลปลายภาค
- งานวัดผล
 
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
19 ก.พ. 2562 วันมาฆบูชา   วันหยุด
25 ก.พ.- 1 มี.ค.  2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2561 -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
2-3 มี.ค.2562 สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6 - คณะกรรมการตามคำสั่ง  
8 มี.ค.2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 - คณะกรรมการตามคำสั่ง
-ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
4-8 มี.ค. 2562 - ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน
- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. 1- ม.6 ในรูปไฟล์
Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. 1- ม.6 ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
-ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
11-15 มี.ค. 2562 - จัดทำ ตรวจสอบผลการเรียน
-หมวด/ฝ่าย มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอน/ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทุกระดับให้เรียบร้อย ส่งฝ่ายวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
 
18-22 มี.ค. 2562 จัดตารางเรียน ตารางสอนให้เรียบร้อย - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานจัดการเรียนการสอน
 
21 มี.ค. 2562 - อนุมัติ/ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 - ผู้อำนวยการโรงเรียน
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
 
22 มี.ค.2562 - นักเรียนชั้น ม.3 ,ม. 6 ที่ไม่มีปัญหารับ ปพ.1
-นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ 2/2561 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
25-29 มี.ค. 2562 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 - ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
29 มี.ค. 2562 - ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
29 มี.ค. 2562 นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ 2/2561 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล และประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
1 เม.ย. 2562 ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล - งานทะเบียน
- งานวัดผล และประเมินผล
 
5 เม.ย. 2562 นักเรียนชั้น ม.3 ,ม. 6 ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย  รับ ปพ.1 - งานทะเบียน
- งานวัดผล และประเมินผล
 
พ.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ทุกระดับชั้น
   

 

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1669 ครั้ง