กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งทื่ ๑)
คำอธิบาย: Krut
{C} 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งทื่ ๑)
…………………………………………………………………….
ตามประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมในบางส่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้น โดยยึดรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๓-๔ ก.พ. ๒๕๖๑ สอบ O-NET ม. ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
๕-๙ ก.พ. ๒๕๖๑ - สำรวจข้อมูลสอบวัดผลปลายภาค
- สำรวจเวลาเรียน  ๘๐ % ครั้งที่ ๒
- ตรวจร่างข้อสอบปลายภาค
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
- งานวัดผล
- หัวหน้ากลุ่มสาระ/รองฯกลุ่มงานวิชาการ
 
๙-๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ สพม.๒๙ ออกติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒) -งานแผน
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๑๒-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ - ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
- ส่งแบบประเมินกิจกรรม
- ส่งแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- งานวัดผล
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
๑๙-๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้น ม.๑-ม.๒ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล
 
๑๙-๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ -ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
-เตรียมสอบวัดผลปลายภาค
- งานวัดผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๒๖ ก.พ.- ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ -ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
๓-๔ มี.ค. ๒๕๖๑ สอบ O-NET ม. ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานแนะแนว
 
๕-๙ มี.ค. ๒๕๖๑ - ครูประจำวิชาตรวจข้อสอบปลายภาคและจัดทำผลการเรียน
- ส่งข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ในรูปไฟล์
Book Mark และแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา - กรอกข้อมูลผลการเรียน ม. ๑- ม.๖ ให้เสร็จทุกวิชาในระบบ SGS
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
-ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๑๒-๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ - จัดทำ ตรวจสอบผลการเรียน
-หมวด/ฝ่าย มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอน/ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนทุกระดับให้เรียบร้อย ส่งฝ่ายวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
 
๑๙-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ -จัดตารางเรียน ตารางสอนให้เรียบร้อย - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานจัดการเรียนการสอน
 
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ - อนุมัติ/ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - ผู้อำนวยการโรงเรียน
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
 
๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ -นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.๑ และ ม. ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานรับนักเรียน
 
๒๖-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ม. ๓ และ ม. ๖
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ - ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่             ๒/๒๕๖๐ ม. ๓ และ ม. ๖
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล ประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐                    ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ม. ๓ และ ม. ๖ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานวัดผล และประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ - สอบคัดเลือก ม.๑ และ ม. ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
- นักเรียนชั้น ม. ๓ ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย รับ ปพ.๑
- สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ม. ๓
  และ ม. ๖
- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานรับนักเรียน
- งานทะเบียน
- งานวัดผล และประเมินผล
- ครู-บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
 
๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ส่งผลการสอบแก้ตัวที่แผนกวัดผล และประเมินผล - งานทะเบียน
- งานวัดผล และประเมินผล
 
๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.๑ และ ม. ๔ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานรับนักเรียน
 
๖ เม.ย. ๒๕๖๑ นักเรียนชั้น ม. ๖ ที่สอบแก้ตัวผ่านเรียบร้อย รับ ปพ.๑ - งานทะเบียน
- งานวัดผล และประเมินผล
 
๑๐-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม. ๔ รายงานตัวและปฐมนิเทศ - กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานรับนักเรียน
 
๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๑ ปิดภาคเรียน    
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  
 
 

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 505 ครั้ง