ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา (ว3
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาเพิ่มเติม
ชีววิทยา (ว30246) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ สมตัว
ชื่อสถาบันที่สังกัด โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่ศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,13:23   อ่าน 232 ครั้ง