ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 245.66 KB 51278
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 121809
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.75 KB 139059
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 139322
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 139168
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 139131
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 139485
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 139184
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 139095
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 139383
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 138979
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 139278
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 139326
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 139054
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 139845
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 139219
>ึคู่มือการใช้ logbook 138985
>ตัวอย่างการกรอก logbook 139388
>logbook สำหรับ บันทึก 139135
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 139015
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 139196
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 139072
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 139077
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 139369
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 139101
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 139112
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 139402