ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.75 KB 345
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 246806
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 246956
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 247170
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 247118
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 247001
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 247080
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 246970
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 247164
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 247068
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 247088
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 247018
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 247234
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 247076
ึคู่มือการใช้ logbook 247035
ตัวอย่างการกรอก logbook 247042
logbook สำหรับ บันทึก 247069
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 247131
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 247056
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 246998
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 246993
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 247057
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 247048
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 246994
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 247163