ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.87 KB 26
แบบฟอร์มการเขียนบทความ IS Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 6
แบบบันทึก PLC ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 142.16 KB 32
สมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 245.66 KB 58680
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 129198
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.75 KB 146458
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146716
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 146565
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 146576
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 147189
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 146583
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 146489
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 146775
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 146374
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 146667
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 146715
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 146443
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 147524
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 146614
>ึคู่มือการใช้ logbook 146375
>ตัวอย่างการกรอก logbook 146781
>logbook สำหรับ บันทึก 146525
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 146405
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146592
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146472
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146465
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 146760
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 146494
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 146500
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 146792