ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศ 1.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.87 KB 17
แบบฟอร์มการเขียนบทความ IS Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 5
แบบบันทึก PLC ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 142.16 KB 26
สมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 245.66 KB 58679
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 129197
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.75 KB 146451
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146715
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 146563
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 146561
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 147188
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 146577
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 146488
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 146773
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 146371
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 146666
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 146714
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 146442
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 147517
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 146607
>ึคู่มือการใช้ logbook 146372
>ตัวอย่างการกรอก logbook 146778
>logbook สำหรับ บันทึก 146524
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 146404
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146591
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 146464
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146464
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 146759
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 146493
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 146498
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 146790