กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูสกลนคร/เอกคณิตศาสตร์
2552 ปริญญาโท/ศศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต/ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.ตาเตียว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อาจารย์1 ระดับ3
2542 โรงเรียนบ้านโนนบก อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี อาจารย์1 ระดับ3
2544 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อาจารย์1. ระดับ4
2545 โรงเรียนบ้านพะไล อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี อาจารย์1. ระดับ4
2552 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ครู. คศ.2
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านพะไล ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 2555 คศ.3
2 2550 คศ.2