กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณปรียา คนฉลาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา / ป.กศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2521 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง / ป.กศ สูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี / วิชาเอกภาษาไทย
2530 ศึกษาศาสาตร์บัญฑิต / ศษ. บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / วิชาเอกภาษาไทย สาขามัธยมศึกษา
2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต / ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / หลักสูตรและการสอน
2556 การศึกษาศาตรมหาบัณฑิต / กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521 โรงเรียนอำนาจเจริญ ครู ๒
2523 ย้ายมาที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ครู ๒
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผ่านการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล