กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนีน์ ทองไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899450120
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เผยเเพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ทางประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา