กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร
2551 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2554 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์
พ.ค. 2560 - ก.ย. 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิต 15 ครูอัตราจ้าง
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เข้าอบรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ Active Learning
2 การเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน