ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศรายบุคคล 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.71 KB 89
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 88
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 178
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 202.41 KB 259
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 83
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 232
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 183
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 191
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 144
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 195
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 195
ึคู่มือการใช้ logbook 157
ตัวอย่างการกรอก logbook 161
logbook สำหรับ บันทึก 183
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 240
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 171
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 119
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 113
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 172
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 159
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 117
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 283