ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดนิเทศรายบุคคล 2.2563 active learning Word Document ขนาดไฟล์ 282.11 KB 13139
แบบฟอร์มการเขียนงาน IS Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 186549
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 186677
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (coach) Word Document ขนาดไฟล์ 218.76 KB 186852
เอกสารนิเทศรายบุคคล 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 280.91 KB 186817
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 186733
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 186816
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 186714
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 186883
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 186811
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 186828
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 186764
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 186924
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 186820
ึคู่มือการใช้ logbook 186778
ตัวอย่างการกรอก logbook 186784
logbook สำหรับ บันทึก 186808
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 186867
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 186794
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 186744
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 186736
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 186795
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 186793
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 186737
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 186907