ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 45
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 202.41 KB 101
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 30
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 155
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 34
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 89
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 66
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 109
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 120
ึคู่มือการใช้ logbook 116
ตัวอย่างการกรอก logbook 118
logbook สำหรับ บันทึก 139
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 165
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 124
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 77
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 66
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 125
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 108
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 76
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 228