ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 96
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 9
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 35
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 55
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 94
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 80
ึคู่มือการใช้ logbook 108
ตัวอย่างการกรอก logbook 109
logbook สำหรับ บันทึก 122
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 103
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 111
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 70
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 62
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 116
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 97
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 70
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 212