ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความส่งเอกสารงานวิชาการกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 133.66 KB 24
กำหนดการและสมุดนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 265.06 KB 133
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 202.41 KB 211
แบบฟอร์ามรายงานโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.32 KB 42
ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 176
เอกสารการนิเทศ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 280.69 KB 138
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับการสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.48 KB 149
เปลี่่ยนแปลงวันนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 73
สมุดบันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 434.46 KB 153
ตารางนิเทศภาคเรียนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.23 KB 157
ึคู่มือการใช้ logbook 119
ตัวอย่างการกรอก logbook 123
logbook สำหรับ บันทึก 145
ID Plan รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 191
LOGBOOK PLC กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 130
แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 82
แบบบันทึกการจัดครูสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 74
LOGBOOK PLC รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 43.49 KB 127
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 460.58 KB 115
ตารางนิเทศรวม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 80
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 131.85 KB 243